Визия

В свят, където технологиите все повече докосват всеки аспект от всекидневния ни живот, "Корпорация за технологии и иновации" АД полага значителни усилия изразяващи се в осигуряване на необходимите ресурси – иновативни и инвестиционни, да стане един от водещите доставчици на решения в конкретни сектори на инженеринговата индустрия, туризма и финансовата индустрия в България и една от уважаваните компании, на което са свидетели нашите акционери. С оглед на правата и задълженията и фиксирани в законовата рамка на публичните дружества (дружества чийто капитал се търгува на БФБ – София) цялата тази дейност извършва със своите дъщерни дружества. (Дружества, в които притежава повече от 25% от капитала им.)

Нашите ценности са:

  • висока степен на удовлетворяване на нуждите на клиентите, успехът на нашите клиенти е успех за нашата компания;
  • откровеност и честност с нашите бизнес партньори;
  • развитие на хора в духът на корпоративната идентичност и социална отговорност.

Тези ценности се гарантират от избраните от нас Корпоративни практики за управление:

"Корпорация за технологии и иновации" АД осъществява своето развитие, като реализира изискванията на принципите за добро корпоративно управление.

І принцип: Права на акционерите

Рамката на корпоративното управление на "Корпорация за технологии и иновации" АД защитава правата на акционерите. Стратегическата цел на Компанията ще бъде да се насочат многопосочните интереси на акционерите към усъвършенстване на корпоративното управление с цел повишаване на активността му и постигане баланс в интересите на участниците в корпоративните отношения: учредители (юридически и физически лица), акционери с голям брой акции, дребни акционери, акционери в дъщерни дружества, инвеститори. "Корпорация за технологии и иновации" АД е един от малкото Холдинги в страната, който поддържа постоянна връзка със своите акционери чрез специализиран за целта офис.

ІІ принцип: Равнопоставено третиране на акционерите

Корпоративното управление на "Корпорация за технологии и иновации" АД равнопоставено третира всички акционери, включително миноритарните и чуждестранни акционери.

ІІІ принцип: Роля на заинтересованите лица на корпоративното управление

Корпоративното управление на "Корпорация за технологии и иновации" АД признава правата на заинтересованите лица по закон и насърчава дейното сътрудничество между дружеството и заинтересованите лица за формиране на благосъстояние, разкриване на работни места и осигуряване на устойчиво развитие на стабилни предприятия.

ІV принцип: разкриване на информация и прозрачност

Корпоративното управление на "Корпорация за технологии и иновации" АД осигурява своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с дружеството, включително и финансовото положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството.

V принцип: Отговорности на управителните органи

Рамката на корпоративното управление на "Корпорация за технологии и иновации" АД осигурява стратегическо управление на дружеството, ефикасен контрол върху управителните органи и отчетност на управителните органи пред дружеството и акционерите.