• Информационен сектор

    Хостинг, виртуализации и софтуерни приложения
  • Машиностроителен сектор

  • Финансови услуги

webrabotilnica.com

 

"Корпорация за Технологии и Иновации" АД (5T3)

 

"Корпорация за технологии и иновации" АД е публично акционерно холдингово дружество, регистрирано по Българското законодателство. Акциите на дружеството се търгуват на Българска фондова борса с борсов код 5T3. Дружествата в които Корпорацията притежава пряко или непряко повече от 25% от капитала са 24.

Холдингът притежава мажоритарни пакети от акции в 3 публични дъщерни дружества, каквито са „Тех Парк Оптела" АД, „Орфей Клуб Уелнес" АД и „Етик Финанс" АД, чийто акции също се търгуват на Българска фондова борса.

Седалището  и  адресът на управление са: град Пловдив, бул. „Хр. Ботев" №27А.

"Корпорация за технологии и иновации" АД е с едностепенна система на управление.


ПОСЛЕДНО ПУБЛИКУВАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 

2017 год.

Годишен финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за 2017 год.   - неконсолидиран

1. Belejki_GIFO_KTI_2017

2. Decl_korporativno_upravlenie_KTI_2017

3. Deklaracia_Konarev_Galabov_KTI_2017

4. Deklaracia_Miroslava_Nikolova_KTI_2017

5. Deklaracia_oditor_KTI_2017

6. Forma 1_KTI_2017_KFN

7. GFO_MSS_KTI_2017

8. God_Dokl_Dein_KTI_2017

9. KTI_2017_Scorecard_NCCG-2016_23012017  

10. Oditorski_doklad_KTI_2017

 

Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за четвърто тримесечие на 2017 год.   - консолидиран

1. Belejki_MFO_31.12.2017_KTI_kons

2. Dekl_chl_100o_31_12_2017_KTI_kons

3. Dekl_chl_100o_31_12_2017_M.Nikolova_kons

4. Forma 3_KTI_31.12.17_KFN

5. Mejdinen_doklad_31_12_2017_KTI_kons

6. MFO_MSS_31.12.2017_KTI_kons