• Информационен сектор

    Хостинг, виртуализации и софтуерни приложения
  • Машиностроителен сектор

  • Финансови услуги

webrabotilnica.com

 

"Корпорация за Технологии и Иновации" АД (5T3)

 

"Корпорация за технологии и иновации" АД е публично акционерно холдингово дружество, регистрирано по Българското законодателство. Акциите на дружеството се търгуват на Българска фондова борса с борсов код 5T3. Дружествата в които Корпорацията притежава пряко или непряко повече от 25% от капитала са 24.

Холдингът притежава мажоритарни пакети от акции в 3 публични дъщерни дружества, каквито са „Тех Парк Оптела" АД, „Орфей Клуб Уелнес" АД и „Етик Финанс" АД, чийто акции също се търгуват на Българска фондова борса.

Седалището  и  адресът на управление са: град Пловдив, бул. „Хр. Ботев" №27А.

"Корпорация за технологии и иновации" АД е с едностепенна система на управление.


ПОСЛЕДНО ПУБЛИКУВАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 

2017 год.

 

Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД за четвърто тримесечие на 2017 год.   - неконсолидиран

1. Belejki_MFO_31.12.2017_KTI

2. Dekl_chl_100o_4-to_trim_2017_KTI

3. Dekl_chl_100o_4-to_trim_2017_M.Nikolova

4. Dopylnitelna_inform_4-to_trim_2017_KTI

5. Forma 1_KTI_31.12.17_KFN

6. Mejdinen_doklad_4-to_trim_2017_KTI

7. MFO_MSS_31.12.2017_KTI  

 

8. Vatreshna_info_Prilojenie 9_4-to_trim_2017_KTI

 

Финансов отчет на "Корпорация за технологии и иновации" АД към 30.09.2017 год.   - консолидиран

1. Belejki_MKFO_KTI_30.09.2017

2. Decl_chl.100_KTI_30.09.2017

3. Decl_chl100_M.Nikolova_30.09.2017

4. Forma 3_kons._KTI_30.09.2017_KFN

5. Mejdinen_kons._doklad_KTI_30.09.2017  

6. MKFO_MSS_KTI_30.09,2017

 

 

 


Нуждае ли се България от собствен икономически и социален модел?

1-va korica white book 2015 001

 

                           

 

 

                              

 Обсъждайте! Предлагайте! Участвайте!