История

През 1992 г. група от инвеститори създават Инвестиционна група „Съединение“.

През септември, 1993 г. Инвестиционна група „Съединение“ учредява Национален инвестиционен фонд „Съединение“.

През юни, 1996 г. Комисията по ценните книжа и фондовите борси одобрява набиране на капитала за създаване на Национален приватизационен фонд „Съединение“.

През септември,1996 г. в Пловдив се провежда учредителното събрание на Национален приватизационен фонд „Съединение“.

През октомври, 1996 г. Комисията по ценните книжа и фондовите борси дава лиценз на Национален приватизационен фонд „Съединение“, позволяващ и да участва в масовата приватизация в България.

Декември 1996 – Май 1997 г. Национален приватизационен фонд „Съединение“ участва в трите тръжни сесии на Първата вълна на масовата приватизация, в резултат на което придобива 1 021 000 акции от 52 компании.

През декември, 1997 г. с Общото събрание на акционерите взема решение за преобразуване на Приватизационният фонд в холдингово дружество – Корпорация „Съединение“ АД.

През юли, 1998 г. с Общото събрание на акционерите взема решение за вливане на Национален приватизационен фонд „Съединение“ в Корпорация „Съединение“ АД.

През декември, 2000 г. основния капитал на компанията нараства до 2 000 000 лева/ BGN.

През септември, 2004 г. Корпорация „Съединение“ АД е преименувана на Компания за Технологии и Иновации „Съединение“ АД.

През март, 2007 г. Общото събрание на акционерите взема решение за нарастване на капитала на 1 000 000 чрез публично предлагане.

През септември, 2007 г. след проведено IPO, СГС със свое решение увеличава капитала на Корпорацията на 3 000 008 лв. разпределен в 3 000 008 акции.

През август,2008 г. в Търговския регистър , КФН, „Централен депозитар“ АД и БФБ -София АД бе регистрирано увеличение на капитала на база печалба на дружеството за 2007 г., като на всяка стара акция ОСА реши да се дадат по три нови или капитала на КТИ „Съединение“ АД стана 12 000 032 лв. разпределен в 12 000 032 акции.

На 19.05.09 г. в Търговския регистър бе регистрирано увеличение на капитала на база печалба на дружеството за 2008 г., като на всяка стара акция ОСА реши да се дадат по една нова или капитала на КТИ „Съединение“ АД стана 24 000 064 лв. разпределен в 24 000 064 акции.

На 28.06.2012 г. Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на фирмата на дружеството от „Корпорация за технологии и иновации Съединение“ АД на „Корпорация за технологии и иновации“ АД. Седалището и адреса на управление на Дружеството са променени, като за нов адрес е определен гр.Пловдив, бул.“Христо Ботев“ №27а. Управлението на холдинга преминава от двустепенна система (Надзорен и Управителен съвет) към едностепенна система (Съвет на директорите).

На 04.01.2021г.  в Търговския регистър е вписано намаляването на капитала на Корпорация за технологии и иновации  АД от 24 000 064 лв. на 6 000 016 лв. по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 4.00 лв. на 1.00 лв., съгласно решението на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 23.12.2020г.

Акциите на „Корпорация за технологии и иновации“ АД се търгуват на Българска фондова борса – София, Алтернативен пазар BaSE market, с борсов код KRS  (5T3) и ISIN код BG1100006979 в „Централен депозитар“ АД.