Регулирана Информация

Директор за връзка с инвеститорите – Огнян Дечев, тел.: 0882 933 525

____________________________________________________________________________________________________________________

Протокол от Редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Корпорация за технологии и иновации“ АД, проведено на 15.07.2020 г.

Protokol_Mandatna_Komisia

Protokol_RGOSA_KTI_2020

Sp_akcioneri_KTI_OSA_2020_bez_LD

Zapoved_Mandatna_Komisia_KTI

____________________________________________________________________________________________________________________

Покана за свикване на Редовно годишно Общо събрание на акционерите на КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ АД на 15.07.2020г. от 15:00 часа в гр. Пловдив, р-н Тракия, ул. „Вълко Шопов“ 14 и материали по дневния ред.

00_Pokana_KTI_RGOSA_2020

0_Pismeni_materiali_RGOSA 15072020_KTI

1.1_GDD_2019_KTI_nekons

1.2_GDD__KTI_2019_kons

2.1_GFO_2019_KTI_nekons

2.2_Belegki_GFO_KTI_2019_nekons

2.3_Oditorski_doklad_KTI_2019_nekons

2.4_Dekl_korporativno_upravlenie_KTI_2019

3.1_GFO_MSS_KTI_2019_kons

3.2_Belejki_KTI_2019_kons

3.3_Doklad_oditor_M.Toshkina_2019_kons

5.0_Doklad_dvi_KTI_2019

6.0_Doklad_oditen komitet_KTI_2019

7.0._Protokol_oditen komitet_KTI

9.0_Proekt_politika_za_vaznagrajdeniata_KTI

10._Proekt_USTAV_KTI_OSA_15072020

11._STATUT_Oditen komitet_2020_KTI

12_Pravila_za_glasuvane_KTI_OSA_15.07.2020

13_Primerno_palnomoshtno_OSA_KTI_15072020

____________________________________________________________________________________________________________________

Уведомление за дата на провеждане на Редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Корпорация за технологии и иновации“ АД

Uvedomlenie_za otlagane RGOSA_KTI

____________________________________________________________________________________________________________________

Уведомление за срок на оповестяване на  финансовия отчет за 1-во тримесечие на 2020 г. – консолидиран

Uvedomlenie_KTI_FO_2020_I-vo-trimes_kons

____________________________________________________________________________________________________________________

Уведомление за срок на оповестяване на  финансовия отчет за 1-во тримесечие на 2020 г. – неконсолидиран

Uvedomlenie_KTI_FO_2020_I-vo trimes_nekons

____________________________________________________________________________________________________________________

Уведомление за срок на оповестяване на консолидирания годишен финансов отчет за 2019 г.

Uvedomlenie_KTI_GFO_2019_kons

____________________________________________________________________________________________________________________

Уведомление за срок на оповестяване на неконсолидирания годишен финансов отчет за 2019 г.

Uvedomlenie_КТИ_GFO_2019_nekons

____________________________________________________________________________________________________________________

Увеличение на номиналната стойност на емитираните от Корпорация за технологии и иновации АД акции  и намаляването на броя им

На 18.03.2020 с номер на вписване 20200318140005 в Търговския регистър беше вписано увеличението на номиналната стойност на емитираните от Корпорация за технологии и иновации АД акции от 1.00 лев на 4.00 лева и намаляването на броя им от 24000064 броя на 6000016 броя при спазване на размера на капитала на дружеството от 24000064 лева. Със същия номер на вписване беше вписан в Търговския регистър и актуалния устав на дружеството, с изменения във връзка с номиналната стойност и броя на акциите на дружеството.

Aktualno_KTI_18.03.2020

Ustav_KTI_02032020

____________________________________________________________________________________________________________________

Протокол от Извънредно общо събрание на акционерите на „Корпорация за технологии и иновации“ АД, проведено на 02.03.2020 г.

Protokol_IOSA_KTI_02.03.2020

Spisak_prisastv_KTI_IOSA_02032020_bez_EGN

__________________________________________________________________________________________________________________

Уведомление: Вписана покана за ИОСА на „Корпорация за технологии и иновации“ АД на 02.03.2020г.

Поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 02.03.2020 г. е обявена по партидата на дружеството в Търговския регистър на 30.01.2020 г., с номер 20200130075719.

Поканата е публикувана на корпоративната електронна страница на дружеството и е достъпна на адрес

____________________________________________________________________________________________________________________

Покана за Извънредно общо събрание на акционерите на „Корпорация за технологии и иновации“ АД

На заседание на СД на “Корпорация за технологии и иновации” АД, проведено на 24.01.2020 г. се взе решение за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе 02.03.2020 г. от 15:00 часа в гр. Пловдив, бул. “Христо Ботев” №27А.

1_Pokana_KTI_IOSA_2020

2_Protokol_SD_KTI_IOSA_2020

3_Pismeni_materiali_po_tochkite

4_Pravila_za_Glasuvane_KTI_IOSA_2020

5_Primerno_palnomoshtno_FL_KTI_IOSA_2020

6_Primerno_palnomoshtno_UL_KTI_IOSA_2020

____________________________________________________________________________________________________________________

Програма за преструктуриране на капитала на „Корпорация за технологии и иновации“ АД

Днес, 20.01.2020 г. на заседание на Съвета на директорите на „Корпорация за технологии и иновации“ АД се прие Програма за преструктуриране на капитала на дружеството и План за действие с индикативен график за изпълненинието му.

Protokol_SD_KTI

Programa_KTI_prestrukturirane

____________________________________________________________________________________________________________________

Промени в начина на представляване на Корпорация за технологии и иновации АД

Днес, 31.07.2019г. с номер на вписване 20190731142025 в Търговския регистър беше променен начинът на представляване на Корпорация за технологии и иновации АД пред трети лица, а именно: от Петър Нейчев Нейчев – САМОСТОЯТЕЛНО, а от Петър Наньов Троплев, Асен Иванов Конарев и Стефан Гълъбов Стефанов – ПО ДВАМА.

Aktualno_KTI_31072019

____________________________________________________________________________________________________________________

Протокол от Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Корпорация за технологии и иновации“ АД, 27.06.2019г.

Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Корпорация за технологии и иновации“ АД на 27.06.2019г.

С решение на Съвета на Директорите на „Корпорация за Технологии и Иновации” АД, взето на заседание на 16.05.2019г., се насрочва Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 27.06.2019г. от 09:00 часа в седалището на Дружеството в гр.Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №27а.

Покана и  материали по дневния ред:

0_Pokana_KTI_OSA_2019

1_GKDD_kons_KTI_2018

1_God_Dokl_Dein_KTI_2018

2_Doklad_DVI_KTI_2018

3_1_Oditorski_doklad_KTI_2018

3_2_Doklad_oditor_2018_KTI_kons

3_3_Deklaracia_oditor_KTI_2018_ind

3_4_Doklad_oditor_2018_KTI

4_Doklad_Oditen_Komitet_KTI_2018

5_1_GIFO_MSS_KTI_2018

5_2_Belejki_GIFO_KTI_2018

6_1_GKFO_MSS_KTI_2018

6_2_Belejki_GKFO_2018_KTI

Decl_korporativno_upravlenie_KTI_2018

Primerno_palnomoshtno_2019

ПРОТОКОЛ от Редовно годишно ОСА на „Корпорация за технологии и иновации“ АД, проведено на 29.06.2018 г.

Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Корпорация за технологии и иновации“ АД на 29.06.2018г.

С решение на Съвета на Директорите на „Корпорация за Технологии и Иновации” АД, взето на заседание на 08.05.2018г., се насрочва Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 29.06.2018г. от 09:00 часа в седалището на Дружеството в гр.Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №27а.

Покана и  материали по дневния ред:

1_Pokana-OSA-2018

2_Ind_God_Dokl_Dein_KTI_2017

3_Cons_GDD_kons_KTI_2017

4_Doklad_DVI_KTI_2017

5_Ind_Oditorski_doklad_KTI_2017

6_Ind_Deklaracia_oditor_KTI_2017

7_Cons_Doklad_oditor_2017_KTI

8_Cons_decl_chl100_oditor_KTI

9_Ind_GFO_MSS_KTI_2017

10_Ind_Belejki_GIFO_KTI_2017

11_Cons_GKFO_MSS_KTI_2017

12_Cons_Belejki_GKFO_2017_KTI

13_Deklaracii_nezavisimi_chlenove_OK_2_br

14_Decl_korporativno_upravlenie_KTI_2017

15_Primerno_palnomoshtno_KTI_2018

Промяна в СД на „Корпорация за технологии и иновации“ АД

На 10.08.2017г. с номер на вписване 20170810170919 в Търговския регистър Петър Наньов Троплев беше вписан като ф.л. представител по чл.234 от ТЗ на ИТ Академия АД в качеството му на Изпълнителен член на СД на Корпорация за технологии и иновации АД.

Актуално състояние

На 29.06.2017 г. от 10 часа се проведе Редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Корпорация за технологии и иновации“ АД.

Протокол от ОСА на КТИ АД, проведено на 29.06.2017г:


Покана за свикване на ОСА на КТИ АД на 29.06.2017 г.

С решение на Съвета на Директорите на „Корпорация за Технологии и Иновации” АД, взето на заседание на 09.05.2017г., се насрочва Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 29.06.2017г. от 10:00 часа в седалището на Дружеството в гр.Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №27а.

Покана и материали по дневния ред:

Годишен доклад за дейността за 2016г. – индивидуален

Годишен доклад за дейността за 2016г. – консолидиран

Доклад ДВИ 2016г.

Одиторски доклад 2016г.- индивидуален

Одиторски доклад 2016г. – консолидиран

Финансов отчет за 2016г.-индивидуален

Бележки към Финансов отчет за 2016г. – индивидуален

Финансов отчет за 2016г. – консолидиран

Бележки към Финансов отчет за 2016г. – консолидиран

Информация по Приложение 11 за 2016 г.

Декларация за Корпоративно управление

Декларация одитор за 2016г – индивидуален финансов отчет

Декларация одитор за 2016г – консолидиран финансов отчет

Статут на Одитния комитет

Примерно пълномощно

Протокол на СД на КТИ АД


Нов предмет на дейност и промени в Устава на КТИ АД

На 08.07.2016г. с номер на вписване 20160708141744 в Търговския регистър беше вписана промяната в предмета на дейност на Корпорация за
технологии и иновации АД:
1. Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества.
2. Придобиване, управление и продажба на облигации.
3. Придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензни за използване на патенти на дружества, в които дружество участва.
4. Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.
5. Търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица.
6. Организиране на електрона търговия и електронни магазини.
7. Дружеството може да извършва собствена производствена и търговска дейност на едро и дребно: екохрани и напитки; машини и съоръжения за населението и промишлеността; строителни материали – всички видове; туристическа дейност – туроператорство и турагентство, туристически предприятия и хотелски комплекси; къмпинг, организация на туристически пътувания вътре и извън страната и други видове туристически дейности и обекти; високотехнологично обучение за получаване на висше образование, редовна, задочна, дистанционна и продължаваща учебна форма; използване на франчайз за бигдейта технологии, изграждане на мрежа, социални и мобилни технологии; както и всякакви други незабранени от закона дейности, а лицензионната дейност, както и за тази която е необходимо разрешително – след получаване на съответния лиценз и/ или разрешително.

Със същия номер на вписване бяха вписани и промените в Устава на дружеството, във връзка с новия предмет на дейност.

Актуално състояние КТИ АД

Устав КТИ АД

На 29.06.2016г. от 14 часа  в седалището на дружеството в гр . Пловдив, бул.  „Хр.Ботев“ №27а се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Корпорация за Технологии и Иновации“ АД, ЕИК:115086942.

Протокол от ОСА на КТИ АД, проведено на 29.06.2016г:

Покана за свикване на ОСА на КТИ АД на 29.06.2016 г.

С решение на Съвета на Директорите на „Корпорация за Технологии и Иновации” АД, взето на заседание на 09.05.2016г., се насрочва Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 29.06.2016г. от 14:00 часа в седалището на Дружеството в гр.Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №27а.

Покана и материали по дневния ред:

Годишен доклад за дейността за 2015г. – индивидуален

Годишен доклад за дейността за 2015г. – консолидиран

Доклад ДВИ 2015г.

Одиторски доклад 2015г.- индивидуален

Одиторски доклад 2015г. – консолидиран

Финансов отчет за 2015г.-индивидуален

Бележки към Финансов отчет за 2015г. – индивидуален

Финансов отчет за 2015г. – консолидиран

Бележки към Финансов отчет за 2015г. – консолидиран

Информация по Приложение 11 за 2015 г.

Приложение 2 – Информация по чл.100н, ал.7 от ЗППЦК

Проект за  изменеие на Устава на КТИ АД

Примерно пълномощно

Протокол на СД на КТИ АД

На 24.06.2015г. от 15 часа  в седалището на дружеството в гр . Пловдив, бул.  „Хр.Ботев“ №27а се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Корпорация за Технологии и Иновации“ АД, ЕИК:115086942.

Изтегли Протокола от ОСА на КТИ АД, проведено на 24.06.2015г.: prot_osa_2015_kti.pdf

Покана за свикване на ОСА на КТИ АД на 24.06.2015 г.

 

С решение на Съвета на Директорите на „Корпорация за Технологии и Иновации” АД, взето на заседание на 11.05.2015г., се насрочва Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 24.06.2015г. от 15:00 часа в седалището на Дружеството в гр.Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №27а, при следния дневен ред:

 1. Приемане на Отчета за дейността на Дружеството през 2014 година. 
 2. Приемане на Отчета на Директора за връзка с инвеститорите. 
 3.  Приемане на докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2014 година на идивидуална и на консолидирана база. 
 4.  Одобряване на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 година. 
 5.  Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 година. 
 6.  Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2014 година. 
 7.  Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 година. 
 8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението.
 9.  Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2015 година. 
 10. Разни.

Изтегли Поканата за ОСА и материалите по дневния ред:

kti_materiali_osa_2015_1.rar

kti_materiali_osa_2015_2.rar

kti_materiali_osa_2015_3.rar

На 26.06.2014г. от 15 часа  в седалището на дружеството в гр . Пловдив, бул.  „Хр.Ботев“ №27а се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Корпорация за Технологии и Иновации“ АД, ЕИК:115086942.

Изтегли Протокола от ОСА на КТИ АД, проведено на 26.06.2014г.: prot_osa_2014_kti.pdf

Промяна в представляващите Корпорация за технологии и иновации АД

На 16.06.2014г.  Петър Наньов Троплев беше заличен като представител по чл.234, ал.1 от ТЗ на ИТ Академия АД (с предишно наименование Иновационен фонд Д1 АД) – ю.л. Изпълнителен директор и представляващ Корпорация за технологии и иновации АД. Дружеството продължава да се представлява пред трети лица от ИТ Академия АД (с предишно наименование Иновационен фонд Д1 АД), представлявано от Петър Нейчев Нейчев – самостоятелно, а от Асен Иванов Конарев и Стефан Гълъбов Стефанов – заедно.

От същата дата Величка Николова Делчева беше освободена като представител по чл.234, ал.1 от ТЗ на  Фондация Международен Институт за Изследване на Кооперациите.

Покана за свикване на ОСА на КТИ АД на 26.06.2014 г.

С решение на Съвета на Директорите на „Корпорация за Технологии и Иновации” АД, взето на заседание на 08.05.2014г., се насрочва Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 26.06.2014г. от 15:00 часа в седалището на Дружеството в гр.Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №27а, при следния дневен ред:

 1. Приемане на Отчета за дейността на Дружеството през 2013 година. 
 2. Приемане на Отчета на Директора за връзка с инвеститорите. 
 3. Приемане на докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2013 година на идивидуална и на консолидирана база. 
 4. Одобряване на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 година. 
 5. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 година. 
 6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2013 година. 
 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 година. 
 8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението.
 9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2014 година. 
 10. Разни.

Изтегли Поканата за ОСА и материалите по дневния ред:

kti_materiali_osa_2014_1.rar

kti_materiali_osa_2014_2.rar

kti_materiali_osa_2014_3.rar

На 01.07.2013г. за Директор за връзка с инвеститорите на Корпорация за Технологии и Иновации АД беше назначен г-н Огнян Дечев.

Изтегли Уведомлението за нов Директор за връзка с инвеститорите: uvedomlenie_kti.pdf

На 28.06.2013г. в седалището на дружеството в гр.Пловдив, бул. „Хр.Ботев“ №27а се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Корпорация за Технологии и Иновации“ АД, ЕИК:115086942.

Изтегли Протокола от ОСА на КТИ АД, проведено на 28.06.2013г.: prot_osa_2013_kti.pdf

Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на КТИ АД

С решение на Съвета на Директорите на Корпорация за Технологии и Иновации АД, взето на заседание на 15.05.2013г., се насрочва Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 28.06.2013г. от 15:00 часа в седалището на Дружеството в гр.Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №27а, при следния дневен ред:

1. Приемане на Отчета за дейността на Дружеството през 2012 година.

2. Приемане на Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

3. Приемане на докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2012 година на идивидуална и на консолидирана база.

4. Одобряване на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 година.

5. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 година.

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2012 година.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети и Съвета на директорите за дейността им през 2012 година.

8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението.

9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2013 година.

10. Разни.

Изтегли Поканата за ОСА и материалите по дневния ред: kti_materiali_pokana_za_kfn.rar


Уведомление за промяна на името на фирмата, промяна на седалището и адреса на Управлението, промяна в системата за управление на Дружеството и на представляващите и нов Устав.

Приложени материали:uvedomlenie_kti_promeni_2012.doc
ustav_kti_2012.pdf
aktualno_kti_25_07_2012.pdf

Капитал

Капиталът на „Корпорация за технологии и иновации“ АД е в размер на 24 000 064 лева, разпределен на 24 000 064 броя акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 лв.

Разпределение на акциите

„Корпорация за технологии и иновации“ АД има 32 юридически лица за акционери притежаващи 16 917 455 бр. акции и 25 033 бр. акционери физически лица притежаващи 7 082 609 бр. акции. Тези данни непрекъснато се променят с оглед на това, че непрекъснато се купуват и продават акции от инвеститори на БФБ – София АД.

Всяка акция на „Корпорация за технологии и иновации“ АД дава право на

 • един глас в общото събрание на акционерите;
 • дивидент, свързан с номиналната стойност на акцията;
 • ликвидационен дял.

Дивиденти

„Корпорация за технологии и иновации“ АД през всичките години от съществуването си разпределя печалба под форма и на дивиденти за своите акционери. През 2008г. за отчетната финансова 2007г. печалбата беше разпределена под формата на нови акции, като на всяка една стара акция всеки акционер получи по три нови.

Дивидент на една акция в лева

Финансова годинаСтойност (лв.)
1997г.0,05
1998г.0,048
1999г.0,048
2000г.0,048
2001г.0,048
2002г.0,0168
2003г.0,0168
2004г.0,0168
2005г.0,0168
2006г.0,0168

Данъчно Облагане

 • При търговия с акции на публични дружества доходът е необлагаем:
  • За юридически лица – /ЗКПО чл.44/;
  • За физически лица – / ЗДДФЛ чл.13, ал.1,т.3/.
 • При изплащане на дивиденти:
  • За местни юридически лица – доходът е необлагаем /чл.27,ал.1, т.1 от ЗКПО/;
  • За всички останали – 5% данък при източника.

Какво е необходимо, за да получите дивиденти?

 • Акционерът се легитимира с лична карта;
 • Когато представлява друго лице, акционерът трябва да бъде снабден с нотариално заверено пълномощно;
 • Ако акционерът е починал, дивиденти могат да получат наследниците му, при положение, че се явят лично и представят удостоверение за наследници, или са упълномощили нотариално един от тях да ги представлява;
 • При несъвпадение на данните на акционера с тези във ведомостта дивиденти не се изплащат. Акционерите могат да се обръщат към централния офис на дружеството за решаване на проблема.

Какво е необходимо, за да търгувате с акциите на „Корпорация за технологии и иновации“ АД?

 • Акциите на „Корпорация за технологии и иновации“ АД се търгуват на Българска фондова борса;
 • Всеки желаещ да търгува с тях (покупка или продажба), да прехвърля или да получи депозитарна разписка може да го направи при всеки инвестиционен посредник;
 • Акциите могат да се наследяват. Когато акционерът е починал, неговите наследници е необходимо да потърсят услугите на лицензиран инвестиционен посредник и там да извършат прехвърлянето, като заплатят необходимите такси.

Директор за връзка с инвеститорите:

Огнян Дечев, тел.: 0882 933 525.

ПРОТОКОЛ от Редовно годишно ОСА на „Корпорация за технологии и иновации“ АД, проведено на 29.06.2018 г.

Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Корпорация за технологии и иновации“ АД на 29.06.2018г.

С решение на Съвета на Директорите на „Корпорация за Технологии и Иновации” АД, взето на заседание на 08.05.2018г., се насрочва Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 29.06.2018г. от 09:00 часа в седалището на Дружеството в гр.Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №27а.

Покана и  материали по дневния ред:

1_Pokana-OSA-2018

2_Ind_God_Dokl_Dein_KTI_2017

3_Cons_GDD_kons_KTI_2017

4_Doklad_DVI_KTI_2017

5_Ind_Oditorski_doklad_KTI_2017

6_Ind_Deklaracia_oditor_KTI_2017

7_Cons_Doklad_oditor_2017_KTI

8_Cons_decl_chl100_oditor_KTI

9_Ind_GFO_MSS_KTI_2017

10_Ind_Belejki_GIFO_KTI_2017

11_Cons_GKFO_MSS_KTI_2017

12_Cons_Belejki_GKFO_2017_KTI

13_Deklaracii_nezavisimi_chlenove_OK_2_br

14_Decl_korporativno_upravlenie_KTI_2017

15_Primerno_palnomoshtno_KTI_2018

Промяна в СД на „Корпорация за технологии и иновации“ АД

На 10.08.2017г. с номер на вписване 20170810170919 в Търговския регистър Петър Наньов Троплев беше вписан като ф.л. представител по чл.234 от ТЗ на ИТ Академия АД в качеството му на Изпълнителен член на СД на Корпорация за технологии и иновации АД.

Актуално състояние

На 29.06.2017 г. от 10 часа се проведе Редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Корпорация за технологии и иновации“ АД.

Протокол от ОСА на КТИ АД, проведено на 29.06.2017г:


Покана за свикване на ОСА на КТИ АД на 29.06.2017 г.

С решение на Съвета на Директорите на „Корпорация за Технологии и Иновации” АД, взето на заседание на 09.05.2017г., се насрочва Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 29.06.2017г. от 10:00 часа в седалището на Дружеството в гр.Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №27а.

Покана и материали по дневния ред:

Годишен доклад за дейността за 2016г. – индивидуален

Годишен доклад за дейността за 2016г. – консолидиран

Доклад ДВИ 2016г.

Одиторски доклад 2016г.- индивидуален

Одиторски доклад 2016г. – консолидиран

Финансов отчет за 2016г.-индивидуален

Бележки към Финансов отчет за 2016г. – индивидуален

Финансов отчет за 2016г. – консолидиран

Бележки към Финансов отчет за 2016г. – консолидиран

Информация по Приложение 11 за 2016 г.

Декларация за Корпоративно управление

Декларация одитор за 2016г – индивидуален финансов отчет

Декларация одитор за 2016г – консолидиран финансов отчет

Статут на Одитния комитет

Примерно пълномощно

Протокол на СД на КТИ АД


Нов предмет на дейност и промени в Устава на КТИ АД

На 08.07.2016г. с номер на вписване 20160708141744 в Търговския регистър беше вписана промяната в предмета на дейност на Корпорация за
технологии и иновации АД:
1. Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества.
2. Придобиване, управление и продажба на облигации.
3. Придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензни за използване на патенти на дружества, в които дружество участва.
4. Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.
5. Търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица.
6. Организиране на електрона търговия и електронни магазини.
7. Дружеството може да извършва собствена производствена и търговска дейност на едро и дребно: екохрани и напитки; машини и съоръжения за населението и промишлеността; строителни материали – всички видове; туристическа дейност – туроператорство и турагентство, туристически предприятия и хотелски комплекси; къмпинг, организация на туристически пътувания вътре и извън страната и други видове туристически дейности и обекти; високотехнологично обучение за получаване на висше образование, редовна, задочна, дистанционна и продължаваща учебна форма; използване на франчайз за бигдейта технологии, изграждане на мрежа, социални и мобилни технологии; както и всякакви други незабранени от закона дейности, а лицензионната дейност, както и за тази която е необходимо разрешително – след получаване на съответния лиценз и/ или разрешително.

Със същия номер на вписване бяха вписани и промените в Устава на дружеството, във връзка с новия предмет на дейност.

Актуално състояние КТИ АД

Устав КТИ АД

На 29.06.2016г. от 14 часа  в седалището на дружеството в гр . Пловдив, бул.  „Хр.Ботев“ №27а се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Корпорация за Технологии и Иновации“ АД, ЕИК:115086942.

Протокол от ОСА на КТИ АД, проведено на 29.06.2016г:

Покана за свикване на ОСА на КТИ АД на 29.06.2016 г.

С решение на Съвета на Директорите на „Корпорация за Технологии и Иновации” АД, взето на заседание на 09.05.2016г., се насрочва Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 29.06.2016г. от 14:00 часа в седалището на Дружеството в гр.Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №27а.

Покана и материали по дневния ред:

Годишен доклад за дейността за 2015г. – индивидуален

Годишен доклад за дейността за 2015г. – консолидиран

Доклад ДВИ 2015г.

Одиторски доклад 2015г.- индивидуален

Одиторски доклад 2015г. – консолидиран

Финансов отчет за 2015г.-индивидуален

Бележки към Финансов отчет за 2015г. – индивидуален

Финансов отчет за 2015г. – консолидиран

Бележки към Финансов отчет за 2015г. – консолидиран

Информация по Приложение 11 за 2015 г.

Приложение 2 – Информация по чл.100н, ал.7 от ЗППЦК

Проект за  изменеие на Устава на КТИ АД

Примерно пълномощно

Протокол на СД на КТИ АД

На 24.06.2015г. от 15 часа  в седалището на дружеството в гр . Пловдив, бул.  „Хр.Ботев“ №27а се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Корпорация за Технологии и Иновации“ АД, ЕИК:115086942.

Изтегли Протокола от ОСА на КТИ АД, проведено на 24.06.2015г.: prot_osa_2015_kti.pdf

Покана за свикване на ОСА на КТИ АД на 24.06.2015 г.

 

С решение на Съвета на Директорите на „Корпорация за Технологии и Иновации” АД, взето на заседание на 11.05.2015г., се насрочва Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 24.06.2015г. от 15:00 часа в седалището на Дружеството в гр.Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №27а, при следния дневен ред:

 1. Приемане на Отчета за дейността на Дружеството през 2014 година. 
 2. Приемане на Отчета на Директора за връзка с инвеститорите. 
 3.  Приемане на докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2014 година на идивидуална и на консолидирана база. 
 4.  Одобряване на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 година. 
 5.  Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 година. 
 6.  Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2014 година. 
 7.  Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 година. 
 8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението.
 9.  Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2015 година. 
 10. Разни.

Изтегли Поканата за ОСА и материалите по дневния ред:

kti_materiali_osa_2015_1.rar

kti_materiali_osa_2015_2.rar

kti_materiali_osa_2015_3.rar

На 26.06.2014г. от 15 часа  в седалището на дружеството в гр . Пловдив, бул.  „Хр.Ботев“ №27а се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Корпорация за Технологии и Иновации“ АД, ЕИК:115086942.

Изтегли Протокола от ОСА на КТИ АД, проведено на 26.06.2014г.: prot_osa_2014_kti.pdf

Промяна в представляващите Корпорация за технологии и иновации АД

На 16.06.2014г.  Петър Наньов Троплев беше заличен като представител по чл.234, ал.1 от ТЗ на ИТ Академия АД (с предишно наименование Иновационен фонд Д1 АД) – ю.л. Изпълнителен директор и представляващ Корпорация за технологии и иновации АД. Дружеството продължава да се представлява пред трети лица от ИТ Академия АД (с предишно наименование Иновационен фонд Д1 АД), представлявано от Петър Нейчев Нейчев – самостоятелно, а от Асен Иванов Конарев и Стефан Гълъбов Стефанов – заедно.

От същата дата Величка Николова Делчева беше освободена като представител по чл.234, ал.1 от ТЗ на  Фондация Международен Институт за Изследване на Кооперациите.

Покана за свикване на ОСА на КТИ АД на 26.06.2014 г.

С решение на Съвета на Директорите на „Корпорация за Технологии и Иновации” АД, взето на заседание на 08.05.2014г., се насрочва Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 26.06.2014г. от 15:00 часа в седалището на Дружеството в гр.Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №27а, при следния дневен ред:

 1. Приемане на Отчета за дейността на Дружеството през 2013 година. 
 2. Приемане на Отчета на Директора за връзка с инвеститорите. 
 3. Приемане на докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2013 година на идивидуална и на консолидирана база. 
 4. Одобряване на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 година. 
 5. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 година. 
 6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2013 година. 
 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 година. 
 8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението.
 9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2014 година. 
 10. Разни.

Изтегли Поканата за ОСА и материалите по дневния ред:

kti_materiali_osa_2014_1.rar

kti_materiali_osa_2014_2.rar

kti_materiali_osa_2014_3.rar

На 01.07.2013г. за Директор за връзка с инвеститорите на Корпорация за Технологии и Иновации АД беше назначен г-н Огнян Дечев.

Изтегли Уведомлението за нов Директор за връзка с инвеститорите: uvedomlenie_kti.pdf

На 28.06.2013г. в седалището на дружеството в гр.Пловдив, бул. „Хр.Ботев“ №27а се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Корпорация за Технологии и Иновации“ АД, ЕИК:115086942.

Изтегли Протокола от ОСА на КТИ АД, проведено на 28.06.2013г.: prot_osa_2013_kti.pdf

Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на КТИ АД

С решение на Съвета на Директорите на Корпорация за Технологии и Иновации АД, взето на заседание на 15.05.2013г., се насрочва Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 28.06.2013г. от 15:00 часа в седалището на Дружеството в гр.Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №27а, при следния дневен ред:

1. Приемане на Отчета за дейността на Дружеството през 2012 година.

2. Приемане на Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

3. Приемане на докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2012 година на идивидуална и на консолидирана база.

4. Одобряване на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 година.

5. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 година.

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2012 година.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети и Съвета на директорите за дейността им през 2012 година.

8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението.

9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2013 година.

10. Разни.

Изтегли Поканата за ОСА и материалите по дневния ред: kti_materiali_pokana_za_kfn.rar


Уведомление за промяна на името на фирмата, промяна на седалището и адреса на Управлението, промяна в системата за управление на Дружеството и на представляващите и нов Устав.

Приложени материали:uvedomlenie_kti_promeni_2012.doc
ustav_kti_2012.pdf
aktualno_kti_25_07_2012.pdf

Капитал

Капиталът на „Корпорация за технологии и иновации“ АД е в размер на 24 000 064 лева, разпределен на 24 000 064 броя акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 лв.

Разпределение на акциите

„Корпорация за технологии и иновации“ АД има 32 юридически лица за акционери притежаващи 16 917 455 бр. акции и 25 033 бр. акционери физически лица притежаващи 7 082 609 бр. акции. Тези данни непрекъснато се променят с оглед на това, че непрекъснато се купуват и продават акции от инвеститори на БФБ – София АД.

Всяка акция на „Корпорация за технологии и иновации“ АД дава право на

 • един глас в общото събрание на акционерите;
 • дивидент, свързан с номиналната стойност на акцията;
 • ликвидационен дял.

Дивиденти

„Корпорация за технологии и иновации“ АД през всичките години от съществуването си разпределя печалба под форма и на дивиденти за своите акционери. През 2008г. за отчетната финансова 2007г. печалбата беше разпределена под формата на нови акции, като на всяка една стара акция всеки акционер получи по три нови.

Дивидент на една акция в лева

Финансова годинаСтойност (лв.)
1997г.0,05
1998г.0,048
1999г.0,048
2000г.0,048
2001г.0,048
2002г.0,0168
2003г.0,0168
2004г.0,0168
2005г.0,0168
2006г.0,0168

Данъчно Облагане

 • При търговия с акции на публични дружества доходът е необлагаем:
  • За юридически лица – /ЗКПО чл.44/;
  • За физически лица – / ЗДДФЛ чл.13, ал.1,т.3/.
 • При изплащане на дивиденти:
  • За местни юридически лица – доходът е необлагаем /чл.27,ал.1, т.1 от ЗКПО/;
  • За всички останали – 5% данък при източника.

Какво е необходимо, за да получите дивиденти?

 • Акционерът се легитимира с лична карта;
 • Когато представлява друго лице, акционерът трябва да бъде снабден с нотариално заверено пълномощно;
 • Ако акционерът е починал, дивиденти могат да получат наследниците му, при положение, че се явят лично и представят удостоверение за наследници, или са упълномощили нотариално един от тях да ги представлява;
 • При несъвпадение на данните на акционера с тези във ведомостта дивиденти не се изплащат. Акционерите могат да се обръщат към централния офис на дружеството за решаване на проблема.

Какво е необходимо, за да търгувате с акциите на „Корпорация за технологии и иновации“ АД?

 • Акциите на „Корпорация за технологии и иновации“ АД се търгуват на Българска фондова борса;
 • Всеки желаещ да търгува с тях (покупка или продажба), да прехвърля или да получи депозитарна разписка може да го направи при всеки инвестиционен посредник;
 • Акциите могат да се наследяват. Когато акционерът е починал, неговите наследници е необходимо да потърсят услугите на лицензиран инвестиционен посредник и там да извършат прехвърлянето, като заплатят необходимите такси.