ИT ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Дигиталните технологии са основен двигател за растеж в световната икономика, подхранван от идеите на висококвалифицираните ИТ специалисти.  

За да може България да бъде конкурентоспособна, са необходими специалисти в областта на дигиталните иновации и технологии, които са ключов двигател за растеж. 

Глад за IT специалисти има в цяла Европа. По прогноза до 2020 година липсата на кадри ще възлиза на половин милион души. Само в България този брой е над 20 000.

В същото време според очакванията на експертите след 3 години над 90% от работните места ще изискват основни цифрови умения. В момента такива притежава само един от трима европейци в активна възраст.

Според българския еврокомисар Мария Габриел страната ни е на път да се превърне в лидер за справяне с кризата.

Според  Доклада на Европейската комисия за България относно Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2018 г., специалистите по информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в България съставляват 2,7 % от общия брой заети лица (1 пункт по-малко от средното ниво за ЕС, което е 3,7%).

В тази връзка на 16.12.2015 год. Министерският съвет на Република България (Протокол No.51.48 от 16.12.2015г.) е приел Концепция за насърчаване създаването на софтуерни специалисти. Представените в Концепцията анализи за потребността от софтуерни специалисти дават основание за оценка на необходимостта от обучение на специалисти в областта на  компютърните науки.

Основните тенденции в тази насока,  са следните:

  • Нуждата от хора с нови професии от информационната и комуникационната сфера, в която технологиите и информацията много бързо остарява, което налага нашето предложение за последващо редовно и задочно обучение през целия живот. Ежегодното нарастване с 20% на онлайн продажбите в света налага и България да се включи в тази верига за нова принадена стойност, което изисква специалисти от областта на новите технологии и информатиката;
  • Необходимостта от интернационализация на малкия и средния бизнес в България, за да не бъде изолирана и пренебрегвана от глобалните монополисти и олигополи. За тази цел е необходимо изграждането на бизнес мрежи и електронни магазини с континентално действие, както и на нови специалисти със трайни и задълбочени знания в областта на езици, информатика, комуникационни технологии и социални мрежи;
  • Липсата на специалисти у нас в областта на глобализацията вероятно е една от причините за голямата миграция. В изследване на Световната банка за приложимост на ИКТ в европейските страни България е представена като сериозно изоставаща в тази област и в подготовката на специалисти за нея.
  • В едно скорошно изследване на Световната банка за прилагането на информационните и комуникационните технологии в европейските страни (Reaping Digital Dividends: Leveraging the Internet for Development in Europe and Central Asia) се очертава много сериозно изоставане на България в областта на ИКТ, в т.ч. и в областта на подготовката на кадри и особено на кадри с висока квалификация.

Област Пловдив и Южен централен район са оценени от рейтинговата система на МОН като най-интензивно развиващи се в областта на информационните технологии, за които потребността от квалифицирани специалисти значително надхвърля капацитета на съществуващите средни и висши училища.

Ръководството на „Корпорация за технологии и иновации“ АД отчете настъпването на Четвъртата индустриална революция и нуждата от дигитална трансформация на бизнеса и след петгодишна съвместна работа на служители, специалисти и консултанти създаде  на територията на „Тех парк Оптела“  уникален за България Образователен комплекс   – ИТ Уни „Махатма Ганди“  (www.it-hub.tech) с идеята  да се обучат хората как да използват технологиите за тяхно улеснение и удобство.

Стратегическата цел на ИТ Уни „Махатма Ганди“   е да гарантира непрекъснато подобряване на качеството и конкурентните предимства на осъществяваното обучение и да удовлетворява нарастващата нужда от висококвалифицирани специалисти, така необходими за дигиталната трансформация на бизнеса.

Членове в Сдружението са:

„ИТ Академия” АД (www.itakademia.bg

Дружеството разработва широка гама от Web базирани приложения с блокчейн технологии,  изграждане и поддържане на компютърни мрежи и сървърни решения. Основното направление на дружеството е провеждане на обучение в областта на информационните технологии. Курсовете, които предлага са свързани със създаване на базови е-умения, програмиране и дигитален маркетинг. 

Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки (ЧПГИКН)(www.gikn.bg)

Водена от желанието да допринесе за повишаване качеството на образование  в средното училище в България, „ИТ Академия“ АД създаде професионална гимназия по информатика и компютърни науки. Целта за създаване на професионално средно училище в сферата на ИКТ технологиите е да се поддържат високи учебни стандарти, като едновременно с това се поставят и основите на цифрови умения, съответстващи на изискванията на съвременния дигитален свят.  Специалностите с които стартира ЧПГИКН са „Приложно програмиране“ и „Електронна търговия“. Предвидено е и интензивно изучаване на английски език.

„Частен професионален колеж Омега“ (www.collegeomega.com)

Частен професионален колеж „Омега“ е лицензиран от МОН и НАПОО и е едно от най-авторитетните, отворени и динамично развиващи се учебни заведения в системата на професионалното образование в България.

 С Лицензия от НАПОО е открит Център за професионално обучение, който организира двугодишно професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация по следните специалности: „Електронна търговия“, „Текстообработване“, „Системно програмиране“, „Компютърни мрежи“, „Графичен дизайн“, „Интериорен дизайн“ и „Предприемачество и мениджмънт“.

В колежа се залага на грижата към развитието на колежаните, както в интелектуален, така и в нравствен план, а резултатът от този процес трябва да е реализацията им в професионалната и социалната сфера.

Учебен център „ИТ Университет“ (www.iiht.bg)

Учебният център е създаден за подготовка и допълнителна квалификация на кадри в областта на информационните и комуникационните технологии.  Обучението се осъществява по франчайзингово споразумение с „Индийски институт по хардуерни технологии“ – гр. Бангалор, Индия и обхваща около 2300 курса. Индийската компанията е основана през 1993г. и продължава да се разраства, навлизайки на пазара в Европа с отварянето на център в Пловдив, България. Организацията осигурява кадри на компании от Fortune 100. 

Фокусът на „ИТ Университет“ е съсредоточен върху изобретателни трениращи решения, които са подходящи за всеки обучителен стил, график и предпочитания.

Обучаваните ще се възползват от растящото глобално доминиране на марката ИИХТ в следните области: Познание за домейни и техническа експертиза на преподавателите в ИИХТ; Курсове с действително и актуално съдържание; Курсове и обучение на навлизащи и последни технически тенденции; Практични лаборатории и опит в практическото обучение; Най-добрите обучителни курсове, специално създадени да отговорят на стандартите за качество, уместност, разпознаване и разбиране.

Международно висше училище по информатика и електронно лидерство „Махатма Ганди“ (в Проект) – (www.mvuiel.bg)

Мисията на МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ е да подготвя висококвалифицирани специалисти с висше образование в областта на информатиката и компютърните науки, като се равнява по критериите на най-добрите образци и практики в образователното дело в страните от Европа и света и прилага съвременни методи за теоретична и практическа подготовка на Студентите и адаптацията им в практиката, като електронни лидери и да развива науката в професионалното направление в съответствие с потребностите на съвременната практика и повишава нейната конкурентоспособност, като се дава приоритет на иновационните изследвания и на съвместните изследвания с водещи университети и изследователски институти в Европа и света за подпомагане формирането на развита технологична и информационна сфера на България и Европейския съюз, прилагайки опит от целия свят – Америка, Индия и Европа.