Директор за връзка с инвеститорите – Радостина Нейчева, тел.: 0882 933 505,  E-mail: dvi.holdingkti@gmail.com

____________________________________________________________________________________________________________________

Капитал

Капиталът на „Корпорация за технологии и иновации“ АД е в размер на 24 000 064 лева, разпределен на 24 000 064 броя акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 лв.

Към 31.12.2020 г. Капиталът на дружеството е в размер на 24 000 064 лв. разпределен в 6 000 016 бр. акции с номинал 4.00 лв.

На 04.01.2021г.  в Търговския регистър е вписано намаляването на капитала на Корпорация за технологии и иновации  АД от 24 000 064 лв. на 6 000 016 лв. по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 4.00 лв. на 1.00 лв., съгласно решението на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 23.12.2020г.

Разпределение на акциите

Към 31.12.2020 г.  акционери в „Корпорация за технологии и иновации“ АД  са 29 юридически лица притежаващи 3 731 300 бр. акции и 25 019 бр. физически лица притежаващи  2 268 716 бр. акции. Тези данни непрекъснато се променят с оглед на това, че непрекъснато се купуват и продават акции от инвеститори на БФБ – София АД.

Всяка акция на „Корпорация за технологии и иновации“ АД дава право на

 • един глас в общото събрание на акционерите;
 • дивидент, свързан с номиналната стойност на акцията;
 • ликвидационен дял.

Дивиденти

„Корпорация за технологии и иновации“ АД през всичките години от съществуването си разпределя печалба под форма и на дивиденти за своите акционери. През 2008г. за отчетната финансова 2007г. печалбата беше разпределена под формата на нови акции, като на всяка една стара акция всеки акционер получи по три нови.

Дивидент на една акция в лева

Финансова годинаСтойност (лв.)
1997г.0,05
1998г.0,048
1999г.0,048
2000г.0,048
2001г.0,048
2002г.0,0168
2003г.0,0168
2004г.0,0168
2005г.0,0168
2006г.0,0168

Данъчно Облагане

 • При търговия с акции на публични дружества доходът е необлагаем:
  • За юридически лица – /ЗКПО чл.44/;
  • За физически лица – / ЗДДФЛ чл.13, ал.1,т.3/.
 • При изплащане на дивиденти:
  • За местни юридически лица – доходът е необлагаем /чл.27,ал.1, т.1 от ЗКПО/;
  • За всички останали – 5% данък при източника.

Какво е необходимо, за да получите дивиденти?

 • Акционерът се легитимира с лична карта;
 • Когато представлява друго лице, акционерът трябва да бъде снабден с нотариално заверено пълномощно;
 • Ако акционерът е починал, дивиденти могат да получат наследниците му, при положение, че се явят лично и представят удостоверение за наследници, или са упълномощили нотариално един от тях да ги представлява;
 • При несъвпадение на данните на акционера с тези във ведомостта дивиденти не се изплащат. Акционерите могат да се обръщат към централния офис на дружеството за решаване на проблема.

Какво е необходимо, за да търгувате с акциите на „Корпорация за технологии и иновации“ АД?

 • Акциите на „Корпорация за технологии и иновации“ АД се търгуват на Българска фондова борса – София, Алтернативен пазар BaSE market, с борсов код KRS  (5T3) и ISIN код BG1100006979 в „Централен депозитар“ АД;
 • Всеки желаещ да търгува с тях (покупка или продажба), да прехвърля или да получи депозитарна разписка може да го направи при всеки инвестиционен посредник;
 • Акциите могат да се наследяват. Когато акционерът е починал, неговите наследници е необходимо да потърсят услугите на лицензиран инвестиционен посредник и там да извършат прехвърлянето, като заплатят необходимите такси.