Инструкции при изолация в домашни условия

 

 1. Болният трябва да е настанен в самостоятелна стая с добра вентилация.
 2. Болният трябва да ограничи движението си в дома и да сведе до минимум използването на общите помещения, като например кухня, баня.
 3. Помещенията се проветряват често и редовно.
 4. При невъзможност болният да бъде настанен в отделна стая, членовете на семейството/домакинството трябва да поддържат разстояние най-малко от 1.5 м. от болния човек.
 5. Грижи за болния се полагат от едно лице, което е здраво, без придружаващи заболявания.
 6. Не се допускат посетители в дома, до получаване на отрицателен резултат от проведен тест на болния по метода на полимеразно верижна реакция.
 7. Хигиена на ръцете се извършва след всеки контакт с болния или с непосредствената му среда. Хигиена на ръцете от членовете на семейството/домакинството трябва да се извършва и преди и след приготвяне на храна, преди ядене, след използване на тоалетната и винаги, когато ръцете изглеждат мръсни. Ако ръцете не са видимо замърсени, те се обтриват с дезинфектант за ръце. При видимо замърсени ръце, те задължително се измиват със сапун и вода.
 8. За подсушаване на ръцете се използват хартиени кърпи за еднократна употреба. При липса на еднократни кърпи, по изключение могат да се използват текстилни кърпи, които се сменят веднага след намокрянето им или при видимото им замърсяване.
 9. Болният трябва да носи маска с цел ограничаване отделянето на секрети в околната среда. Лица, които не могат да носят маски, поради медицински противопоказания, трябва стриктно да се придържат към т. нар. респираторен етикет – при кихане и кашляне да покриват устата и носа си с хартиени кърпички за еднократна употреба, които да изхвърлят по подходящ начин – в полиетиленов плик, поставен в кош за отпадъци използван само за целта, произведен от материал, позволяващ лесно почистване и снабден с капак. Преди изхвърляне, полиетиленовият плик се затваря плътно. При боравенето със замърсените от болния отпадъци да се използват ръкавици, а след тяхното сваляне ръцете да се измиват и дезинфекцират с дезинфектант за ръце.
 10. При използване на хартиени кърпички или носни кърпи за многократна употреба, след кихане и кашляне, болният задължително измива и дезинфекцира ръцете си с дезинфектант за ръце.
 11. При оказване на грижи за болния трябва да се избягва директен контакт с екскрети и секрети на заболелия. Лицето, оказващо грижи, трябва да носи маска, прилепнала плътно към лицето и да използва ръкавици. Маските не трябва да се докосват или пипат по време на употреба. Ако маската се намокри или изцапа от секрети, тя трябва незабавно да се смени. Маската се сваля като се отвърже отзад или се свалят превръзките зад ушите, без да се докосва предната ѝ страна. След употреба маската се изхвърля незабавно. Ръцете се измиват/дезинфекцират преди и след сваляне на ръкавиците.
 12. Приборите и посудата, които използва болния трябва да са предназначени само за него. След употреба те се почистват със сапун или препарат и вода и могат да се използват повторно.
 13. Провежда се ежедневно почистване и дезинфекция на предмети и повърхности от обкръжението на болния, като например табли и рамки на легла и други мебели в стаята, повърхностите в банята и тоалетната. При почистването може да се използва почистващ препарат, а след изплакване с вода може да се използва дезинфекционен препарат на основата на натриев хипохлорит (белина), съгласно инструкциите за употреба на етикета.
 14. Замърсеното бельо и дрехи на болния се поставят в отделна торба за пране.
 15. Текстилните маски за многократна употреба, дрехите, спалното бельо, кърпите за баня и ръце и др. на болния се третират по следните начини:

а) изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат (детергент) при температура на водата 60-90 °С за не по-малко от 20 минути; или

б) изпиране с хладка вода при температура под 60°C с подходящи препарати с дезинфекциращо действие (биоциди), подходящи за целта, напр. такива, съдържащи натриев хипохлорит в подходяща концентрация (химио-термодезинфекция).

 1. При почистване на повърхности или при боравене с дрехи или спално бельо, замърсени с телесни течности, задължително се използват ръкавици и защитно облекло (напр. полиетиленова престилки). Ръкавиците и престилките за многократна употреба след използване се изпират по един от горепосоченените начини – термодезинфекция или химио-термодезинфекция. Ръкавиците и престилките за еднократна употреба се изхвърлят по подходящ начин – в кош за отпадъци използван само за целта, снабден с капак и от материал, които позволява лесно почистване и е снабден с полиетиленов плик. Преди изхвърляне полиетиленовия плик се затваря плътно. Ръцете се измиват и дезинфекцират преди и след сваляне на ръкавиците.
 2. Членовете на семейството/домакинството, живеещи с болния, трябва да избягват експозиция със замърсени предмети на болния (напр. четки за зъби, цигари, прибори и съдове за хранене, напитки, кърпи или спално бельо).